Mir geht's gut 1 — dir ... uns ... allen geht's gut

Mir geht's gut 1 — dir ... uns ... allen geht's gut

Performance Aktion

 • Konzept | Performance

  Dorothea Rust

 • Material

  Bergschuhe | Pelzhandschuhe aus Fuchsfell | Äste | Holzleiter | Papier | Klebeband | Filzstift

 • Dauer

  ca. 30—45 Min.

 • Ort | Datum

  International Performance Art 06
  Turbine Giswil
  9. September 2006

 • mit im Programm

  Anja Ibsch (Deutschland) | Alex Silber (CH) | Roi Vaara (Finnland) | Barbara Sturm (CH) | Myriam Laplante (Italien) | Geneviève Favre (CH) | Julie Andrée T. (Kanada) | Jan Swidzinski (Polen)

 • kuratiert | organisiert

  Monika Günther & Ruedi Schill